e-komunikácia so štátom

03.07.2017

V sobotu 1. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú Ministerstvo vnútra SR (MVSR) bezplatne poskytne každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

     Ministerstvo vnútra dlhodobo upozorňuje štatutárov, aby si vybavenie či aktiváciu dokladu nenechávali na poslednú chvíľu. K dnešnému dňu je na elektronickú komunikáciu pripravených asi 62 percent štatutárov.

     Zástupcovia firiem, ktoré nemajú prístup do úradnej elektronickej schránky nawww.slovensko.skby si mali bezodkladne vybaviť alebo aktivovať občiansky preukaz na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov v SR.

Čo je vlastne elektronická schránka?

     Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe. Prostredníctvom schránky je možné ďalej prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

     Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Elektronické schránky sa zriaďujú na portáli Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk.

     Ak ste občan SR, elektronická schránka sa vám zriadi automaticky po dovŕšení 18. roku života. Elektronické schránky fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb sa zriaďujú priebežne od 31. januára 2014 v nadväznosti na registráciu subjektu v príslušnom registri. V týchto prípadoch nie je rovnako potrebné o zriadenie elektronickej schránky žiadať.

     Na to, aby ste sa úspešne prihlásili na portál a mohli vstúpiť do elektronickej schránky, je potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID kartu). Občiansky preukaz musí mať aktivovanú Online eID funkciu, to znamená, že ste si k nemu definovali bezpečnostný osobný kód (BOK). Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať inštalovaný príslušný softvér - aplikáciu eID klient (slúži na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet (https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie).

Pred samotným prihlásením je potrebné, aby ste mali:

  • občiansky preukaz s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom,

  • čítačku elektronických kariet,

  • na počítači inštalovaný softvér na prihlasovanie (eID klient) a ovládače k čítačke kariet.

     Do elektronickej schránky sa prihlásite cez funkciu "Prihlásiť sa na portál", ktorá sa nachádza na prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky titulnej stránky www.slovensko.sk.

     Splnomocnenie alebo oprávnenie určenej fyzickej, resp. právnickej osoby je možné vykonať prostredníctvom žiadosti Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu, ktorá je sprístupnená vo vašej elektronickej schránke v Nastaveniach (ozubené koliesko) v časti Vytvorenie žiadosti). Po schválení žiadosti je možné vybrať rozsah oprávnení pre splnomocnenú osobu pomocou funkcie elektronickej schránky.