Zmeny, ktoré čakajú podnikateľov v roku 2017

06.03.2017


     I keď mnohí podnikatelia sa momentálne venujú účtovnej závierke roku 2016, je dobré mať na zreteli aké zmeny čakajú podnikateľov v roku 2017. Asi najlepšie bude začať tými pozitívnymi: 

      1) sadzba dane z príjmov pre právnické osoby sa od 1.1.2017 zníži z 22 % na 21 % 

      2) Daňové licencie sa podľa schválenej legislatívnej úpravy zrušia od 1. januára 2018. V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, sa daňová licencia posledný raz uplatní za rok 2017. Ak je zdaňovacím obdobím daňovníka hospodársky rok, licencia sa naposledy uplatní v období končiacom v priebehu roka 2018. 

      3) Zvýšila sa suma paušálnych výdavkov pre živnostníkov (SZČO) zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Zároveň sa zrušil mesačný limit, ktorý bol vo výške 420 eur a od 1.1.2017 bude len jeden limit pre paušálne výdavky, a to vo výške 20 000 eur za zdaňovacie obdobie. 

      4) Úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu DPH vo výške 1,5 % (§ 79a zákona o DPH). Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, platiteľ má nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu (ďalej len "úrok z nadmerného odpočtu") Platiteľ má nárok na úrok z nadmerného odpočtu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej prvý deň kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta, a ak táto úroková sadzba nedosiahne 1,5 %, pri výpočte úroku znadmerného odpočtu sa použije ročná úroková sadzba vo výške 1,5 %. V momentálnej situácii je to 1,5 %. 

     5) Ak dodávateľ dodá stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), vystaví faktúru bez DPH a uvedie na nej informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", prenáša sa daňová povinnosť na odberateľa, bez ohľadu aká je skutočná situácia. Odberateľ v tomto prípade nemusí overovať, či dodávateľ určil režim uplatňovania DPH správne. Na základe takto vystavenej faktúry je povinný platiť DPH. Uvedie DPH v daňovom priznaní aj v kontrolnom výkaze. Keď splní všetky podmienky na odpočítanie DPH, môže si DPH odpočítať. 

      Ďalšími zmenami ktoré čakajú podnikateľov sú: 

      1) Zvýšenie minimálnych odvodov pre živnostníkov (SZČO). Minimálna výška odvodov pre živnostníkov (SZČO) od 1.1.2017 je vo výške 208,16 eura (minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 61,81 eura a minimálne odvody poistného do Sociálnej poisťovne sú vo výške 146,35 eura). 

      2) Zvýšenie minimálnej mzdy. Od 1.1.2017 sa zvýši minimálna mzda na 435€ mesačne a minimálna hodinová mzda na 2,5 €. 

      3) Zdaňovanie dividend 7 % zrážkou. Dochádza k zdaňovaniu dividend, ktoré budú vyplatené fyzickým osobám, vrátane platieb ako podiel na likvidačnom zostatku, vyrovnávací podiel, alebo podiely na zisku tichých spoločníkov, sadzbou dane vo výške 7%. Zároveň takto prijaté dividendy už nebudú podliehať povinnosti platenia príspevkov na zdravotné poistenie. Ak dividendy budú prijaté od daňovníkov z nezmluvných štátov, alebo vyplatené takýmto daňovníkom, budú zdanené sadzbou 35%. 

      4) Zmeny v transferovom oceňovaní. Novela zákona o dani z príjmov priniesla aj pomerne veľké zmeny v transferovom oceňovaní účinné od roku 2017. Vymedzenie osôb, ktoré sa považujú za závislé osoby a z tohto dôvodu sa na ne vzťahujú pravidlá transferového oceňovania, sa nachádza v § 2 písm. n) až r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov"). 

      5) Dvojnásobné pokuty za porušenie pricnípu nezávislého vzťahu. S účinnosťou od 1.1.2017 sa sankcie pri porušení princípu nezávislého vzťahu medzi závislými osobami sprísnili. V prípade, že na základe daňovej kontroly začatej po 31.12.2016 bude daňovníkovi dorubená daň z dôvodu, že daňovník si prostredníctvom transferového oceňovania úmyselne znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu, bude podliehať prísnejším sankciám. Sankcie budú v takomto prípade dvojnásobné (namiesto pokuty 10% ročne zo sumy dorubeného rozdielu dane sa uplatní pokuta 20% ročne). 

      6) Nedaňovými výdavkami sú i výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. 

      7) Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie, okrem dividend. Zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci (SZČO) a ďalší poistenci budú platiť preddavky a poistné na zdravotné poistenie bez limitu. To znamená, že preddavky a poistné sa budú platiť z celej sumy zárobku. 

      8) Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie. Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie sa od 1.1.2017 zvyšuje z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy.