Konečný užívateľ výhod a jeho povinný zápis do obchodného registra

04.01.2019

     Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky firmy. Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

S pojmom konečný užívateľ výhod sa v slovenskej legislatíve môžete stretnúť v dvoch zákonoch:

  • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti") - hlavným cieľom je zabraňovať tzv. "praniu špinavých peňazí" a v súvislosti s tým sa často používa anglický výraz Anti-Money-Loundering, skrátene AML, preto sa tento zákon označuje ako AML zákon,
  • zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora") - hlavným účelom je zriadenie registra partnerov verejného sektora, prostredníctvom ktorého možno zistiť, kto je konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa do tohto registra zapisuje (t. j. subjektu, ktorý prichádza do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov), z dôvodu rôznych káuz tzv. "schránkových firiem" sa tento zákon označuje ako protischránkový zákon.

     Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod patrí napríklad:

  • ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, tak konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
  • ak ide o právnickú osobu (ktorá nie je združením majetku), tak konečným užívateľom výhod môže byť: 
  • a) fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (napr. fyzická osoba, ktorá je spoločníkom spoločnosti, v prospech a na účet ktorej je predmetný podiel na základnom imaní skutočne držaný, môže to byť na základe komisionárskej zmluvy), 
  • b) fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

     Konečného užívateľa výhod musia zapísať právnické osoby zapísané do obchodného registra (najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Ďalej sa táto povinnosť vzťahuje na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, budú povinne zapisovať do príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Zapísanie konečného užívateľa výhod do OR

a) Firmy zapisované do obchodného registra po 1.11.2018

Pre firmy, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 1.11.2018 nevzniká v súvislosti so zápisom konečného užívateľa veľa nových povinností. Jediný rozdiel je v tom, že formuláre - návrhy na prvozápis firmy do obchodného registra boli doplnené o údaje o konečnom užívateľovi výhod. Údaje o konečnom užívateľovi sa u nových firiem teda zapisujú do OR už pri zakladaní novej s.r.o.alebo založení a.s., či inej právnej formy.

b) Firmy zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018

Pre staršie spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018, vznikla v súvislosti s touto novelou nová povinnosť. Konkrétne bol vytvorený nový osobitný (návrhový) formulár - návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

  • Novozaložené spoločnosti, ktoré sú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise firmy do obchodného registra.
  • Existujúce spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019.
  • Zákon súčasne ustanovuje povinnosť priebežne aktualizovať údaje o konečných užívateľoch výhod.