Korupcia a podnikateľ

07.06.2017

    Nakoľko v našej spoločnosti v poslednom čase rezonuje slovo "korupcia" častejšie ako obvykle, tento príspevok sa bude venovať hlavne vzťahu korupcie a podnikateľa.

     To, že korupcia je na Slovensku veľmi rozšírená nie je náhoda a teraz nehovorím iba o politikoch, lebo politici sú iba obrazom myslenia ľudí:).

Na začiatku vymenujem pár pozitív, ktoré korupcia podnikateľom prináša:

  1. v zmysle zákona o dani z príjmov je daňový výdavok výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a častokrát práve úplatok má najväčší vplyv na napr. získanie zákazky a tým aj dosiahnutie príjmov:). T.z. korupcia pomôže podnikateľovi priniesť príjem, ktorý by pravdepodobne inak nedosiahol.

  2. možnosť vybaviť veci rýchlejšie - v minulosti sa objavili prípady kedy spoločnosť už pri plánovaní stavby "na čierno" rátala s určitou pokutou a "možnosťou" legalizovať čiernu stavbu dodatočne, bolo to preňu výhodnejšie ako riziko, že proces schválenia stavby by bol neúmerne dlhý, prípadne povolenie na stavbu nedostala vôbec. Táto výhoda sa týka hlavne vybavovania rôznych povolení a pod. a keďže štátna a verejná správa je u nás v takom stave akom je, niektorí podnikatelia sa iba prispôsobia podmnienkam prostredia, v ktorom podnikajú a využijú ich, ide o praktický prístup .

     Myslím si, že tieto dve uvedené výhody korupcie sú pre podnikateľa asi tie najužitočnejšie. Obe výhody sú hlavne vo vzťahu podnikateľa k štátu. Samozrejme aj vo väčších firmách sa môže stať, že človek zodpovedný za výber dodávateľa napr. pre určitú službu môže byť ovplyvniteľný. Pre niekoho môže byť poskytnutie úplatku pohodlnejšie, lacnejšie ako sa snažiť presvedčiť o kvalite jeho výrobkov/služieb.

Aké sú negatíva korupcie na podnikateľské prostredie:

  1. korupcia spôsobuje, že jeden podnikateľský subjekt získava v súťažení o zákazku "nefér" výhodu oproti ostatným subjektom, v podstate je úplatok hlavný dôvod prečo jednej subjekt súťaž vyhrá bez ohľadu na kvalitu výrobkov/služieb/projetku, ktorý ponúkal. Uvedený fakt má veľmi negatívny vplyv na zapojenie sa znevýhodnených podnikateľských subjektov do inej súťaže ak sa uvedená situácia opakuje častejšie. Najväčšou nevýhodou z pohľadu subjektu vyhlasujúceho súťaž/hľadajúceho určitý tovar/službu je nevyužitie najkvalitnejšej ponuky a tým neoptimalizovanie využitia svojich finančných zdrojov určených pre danú tovar/službu.

  2. Ak je korupcia príliš rozšírená môže spôsobiť, že podnikateľ sa prestane venovať inováciám vo svojej firme nakoľko zákazky získava aj bez toho, vďaka úplatkom. V optimálnom prostredí kapitalizmu by mali vyhrávať zákazky tí najchopnejší, ktori sú nositelia progresu, lebo stále na sebe pracujú a neustále zlepšujú svoje výrobky/služby čo pozitívne vplýva i na rozvoj podnikateľského prostredia a celej spoločnosti. Samozrejme optimálne prostredie je nereálne (vzhľadom na dejiny ľudstva), môžeme sa mu iba priblížiť.

     Na korupčné konanie je treba človeka, ktorý je ochotní uplácať (úplatok môže mať mnoho foriem) ako i človeka, ktorý je otvorený úplatok prijať. Tým hlavným dôvodom prečo je človek náchylný ku korupčnému správaniu je zameranie sa iba na vlastný prospech. Človek, ktorý upláca získa výhodu napr. v zvýšení tržieb cez predaj vlastných výrobok/služieb a človek, ktorý úplatok príjme získa prospech v podobe úplatku samotného. Takže čím viacej ľudí v krajine je zameraných prioritne na vlastný prospech, tým je väčšia šanca, že korupcia bude rozšírenejšia.

     Nevýhody tak ako výhody korupcie sú uvedené hlavne z pohľadu podnikateľa vo vzťahu štátu (môže sa jednať aj o prípady väčších firiem, kde človek na rozhodovacej pozícii v určitých prípadoch sa viac zameria na vlastný prospech ako prospech firmy). Kým však výhody korupcie prinášaju úžitok hlavne jednotlivcom, tak nevýhody korupcie majú negatívny vplyv aj na podnikateľské prostredie a spoločnosť.

     I keď som sa snažil príspevok napísať nezaujato, bez moralizovania, z poslednej vety vyplýva, že môj osobný názor na korupciu je negatívny. Korupcia je jav, ktorý so sebou prináša ďaleko viac negatívnych vecí ako pozitívnych pre podnikateľa i spoločnosť i keď z krátkodobého pohľadu to môže vyzerať inak. Ak však chceme tento problém na Slovensku niekedy v budúcnosti aj riešiť je dobré sa naňho pozrieť z oboch strán, teda nie iba korupciu odsudzovať, ale snažiť sa nájsť dôvody prečo ľudia sú náchylní ku korupčnému správaniu a snažiť sa identifikovať zdroj korupcie a nájsť nástroje na riešenie tohto problému. Samozrejme to si vyžaduje objasniť ľudom všetky dôsledky korupcie tak z krátkodobého hľadiska ako i dlhodobého, aby v korupcii problém videli:). Tomu sa však budem venovať až v ďalších príspevkoch.