Nahliadnutie do problematiky transferové oceňovania

07.03.2017

        Nakoľko v posledných niekoľkých rokoch sa na Slovensku často skloňuje slovné spojenie "transferové oceňovanie" hlavne v ekonomických kruhoch a spoločnosť Rogimi poskytuje služby vzťahujúce sa k transferovému oceňovaniu, budem sa v tomto príspevku venovať práve jemu. Uvedená problematika je veľmi široká a tak sa pokúsim ozrejmiť niektoré termíny a podstatu transferového oceňovania i pre ľudí, ktorí sa s ním príliš často nestretli, ale možno sa ich uvedená problematika bude týkať v budúcnosti či sa o ňu zaujímajú iba z dôvodu rozšírenia si všeobecných znalostí. 

   Transferové oceňovanie je jedna z najdôležitejších oblastí v medzinárodnom zdaňovaní. 

 "Transfer pricing is the leading edge of what is wrong with international tax" - Lee Sheppard, Tax Analysts, August 2012 

      Transferové oceňovanie sa aplikuje ak dve spoločnosti, ktoré sú napr. súčasťou nadnárodnej skupiny, navzájom so sebou obchodujú (takéto spoločnosti nazývame aj "závislé osoby"). Definícia závislých osôb je veľmi široká. Pre lepšie porozumenie uvediem ako definuje závislú osobu náš zákon o dani z príjmov "závislá osoba je blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojenú osoba (§2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. Napr. sa môže jednať o klasický prípad spoločnosti, ktorá si založí dcérsku spoločnosť v krajine, kde sa rozhodla vykonávať činnosť prostredníctvom "dcéry", prípadne konateľ materskej spoločnosti je zároveň konateľom dcérskej spoločnosti. 

       Problémom nie je samotné obchodovanie medzi závislými osobami, ale možná manipulácia s cenami transferových transakcií. Transferová transakcia môže byť napríklad predaj tovarov, výrobkov či služieb, finančné transakcie ako pôžičky či iné transakcie ako predaj podniku a ďalšie. Podstatou transferového oceňovania je, že cena transakcií medzi závislými osobami musí zodpovedať princípu "nezávislého vzťahu". Princíp nezávislého vzťahu je princíp oceňovania, podľa ktorého sa transakcia medzi závislými osobami oceňuje tak ako keby sa bola uskutočnila medzi nezávislými osobami konajúcimi vo svojom najlepšom záujme. To znamená, že cena napr. výrobku/služby, ktorú predáva spoločnosť závislej osobe, by mala byť na úrovni ceny, za ktorú by uvedený výrobok/službu predávala nezávislej osobe. 

     Tým hlavných dôvodom prečo je potrebné upraviť právnymi normami transferové ceny transakcií medzi závislými osobami je presúvanie zisku nadnárodnej skupiny dosiahnutého v jednej krajine do inej krajiny z dôvodu daňových výhod. V posledných rokoch boli medializované prípady o nadnárodných korporáciách, ktoré dosahovali vysoké obraty v krajinách ako Veľká Británia, Nemecko avšak v uvedených krajinách platili veľmi nízke alebo žiadne dane z príjmu. Samozrejme vysoký obrat ešte neznamená, že spoločnosť dosahuje vysoký zisk, ale v týchto prípadoch nebol problém dosahovanie zisku, ale skôr jeho presun do krajín s výhodnejším zdaňovaním ako sú Luxembursko, Švajčiarsko či dokonca niektoré daňové raje. Jedným z mediálne známych prípadov sa týkal podnikania spoločnosti Starbucks vo Veľkej Británii. 

      Hlavných účelom transferového oceňovania nie je len snaha jedného štátu neprísť o dane na úkor štátu iného:), ale má aj slúžiť na spravodlivejšie prerozdeľovanie dosahovaných príjmov z pohľadu spoločnosti, keďže nadnárodné korporácie, ktorých sa uvedená problematika hlavne týka, nie vždy sú nadšené platením daní:). Čo je na jednej strane aj prirodzené, keďže menej daní znamená viac peňazí na rozvoj spoločnosti, na strane druhej si je dobré uvedomiť, hlavne v krajinách kde funguje štát na veľmi dobrej úrovni, že je dobré participovať na nákladoch, ktoré sú potrebné pre chod a rozvoj spoločnosti, v konečnom dôsledku z toho bude benefitovať aj nadnárodná korporácia. Samozrejme v krajinách kde štát príliš dobre nefunguje, je motivácia platiť dane nižšia:). 

      Na Slovensku sa začalo venovať viacej dôrazu tejto problematike v médiách nakoľko sa jej štát (FRSR) začal venovať viacej v posledných rokoch. A to nielen na úrovni medzinárodnej, ale i na úrovni národnej, kedy v posledných dvoch rokoch novelizácia zákona o dani z príjmov výrazne rozšírila okruh závislých osôb. 

      Uvedený príspevok sa venuje transferovému oceňovaniu všeobecne (každý z termínov použitých v príspevku je možné a dokonaca nutné hlbšie rozobrať pre hlbšie pochopenie problematiky transférového oceňovania). V budúcnosti prinesiem príspevky, ktoré sa budú podrobnejšie venovať jednotlivých transferovým transakciám či metódam určenia transferovej ceny.