Povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky po 1.1.2018

27.12.2017

     Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 sa v zákone č. 563/2009 Z.z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.

To znamená, že od 1.1.2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich o:

- právnické osoby zapísané v obchodnom, registri a ich zástupcov,

- a od 1.7.2018 fyzické osoby - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

 • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom),

 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) - niektorí ľudia si platia špeciálny softwér, ktorý vlastne koduje posielane spravy a má vysoký stupeň ochrany, vyšší ako občiansky s čipom,

 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní - dohoda o elektornickom doručovaní dokumentov medzi firmou a daňovým úradom (treba ju podpísať pred pracovníkom DÚ alebo sa dá zaslať aj poštou ale podpis musí byť úradne overený).


  Pre firmu existuje viacero možnosti ako vybaviť komunikáciu s DÚ:

  1) registrácia na portale FRSR (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby, vpravo hore Registrácia)

  2) splnomocnenie


1) Registrácia na portáli FRSR

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby), keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať. O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný notifikačný e-mail, obsahujúci všetky identifikačné údaje, ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe.

Pre dokončenie procesu registrácie má používateľ dve možnosti:

 1. Potvrdenie registrácie KEPom (resp. eID karty): v prípade, že je používateľ vlastníkom certifikátu, má možnosť aktivovať registráciu KEPom. Zjednoduší to celý registračný proces a nemusí navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu pracovisko daňového úradu. Po kontrole údajov a podpísaní žiadosti o aktiváciu systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa. Upozornenie: údaje z certifikátu musia byť zhodné s údajmi o osobe uvedenými v registračnom formulári.

 2. Potvrdenie registrácie bez KEPu (resp. eID karty): je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s vytlačenými registračnými údajmi z notifikačného e-mailu, s príslušným dokumentom pre autorizáciu k subjektu a platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.


Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete:

 • V prípade občianskeho preukazu s čipom (eID karty) - čítačku čipových kariet, nainštalovaný softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (eID klient), balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), stiahnete si ho na portáli Ministerstva vnútra SR v časti "Softvér pre používateľov elektronickej identifikačnej karty", osobný bezpečnostný kód BOK (slúžiaci na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii a PIN potrebný na odoslanie elektronického dokumentu.

 • V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) - kvalifikovaný certifikát uložený na prenosnom médiu .

 • V prípade dohody - pridelené ID a heslo.


  2) Splnomocnenie

  sú dve možnosti:

  a) najjednoduchšie (z pohľadu minimalizácie vybavovačiek) je, že splnomocníte zástupcu na elektoronickú komunikáciu s DÚ  a on požiada o autorizáciu k Vašej firme, k žiadosti priloží Splnomocnenie (netreba ho mať úradne overené). V tomto prípade je nutné sa prihlásiť pomocou eID karty.

  b) splnomocnenie na elektronickú komunikáciu s DÚ sa rozšíri aj o podpísanie Dohody o elektronickej komunikácii s DÚ . V tomto prípade je treba mať splnomocnenie úradne overené.  Táto možnosť je výhodná ak štatutár spoločnosti nemá čas ísť podpísať Dohodu na daňový úrad. Z pohľadu časovej úspory ešte existuje možnosť zaslať Dohodu na DÚ poštou, vtedy je treba mať úradne overený podpis na Dohode aj splnomocnení.


Po 1.1.2018 právnické osoby nebudú mať možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu. Túto možnosť po novele daňového poriadku budú mať už len fyzické osoby. Avšak dohody uzatvorené do 31.12.2017 budú platné aj po 1.1.2018 a je možné pomocou takejto dohody podpisovať a odosielať dokumenty.