Svitá malým podnikateľom na lepšie časy?

30.09.2019

     Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o dani z príjmov") platná od roku 2020 prináša pozitívne zmeny pre malých podnikateľov. Žiaľ mnohé zmeny z danej novely budú platiť až od roku 2021.

    Novela prináša nový pojem - mikrodaňovník. Pojem mikrodaňovník definovaný nasledovne: "Mikrodaňovníkom je daňovník - fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom za zdaňovacie obdobie jej príjmy neprevyšujú sumu 49 790 eur ustanovenú pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Mikrodaňovníkom môže byť aj daňovník - právnická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH." 

     T.z. mikrodaňovníci sú tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu obratu pre povinnosť registrácie podľa zákona o DPH, a to 49 790 eur. Postavenie mikrodaňovníka však môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021.

Uvediem aj ďaľšie zaujímavé zmeny z pohľadu malých podnikateľov:

1) Znížená sadzba dane z 21 % na 15 % pre menšie spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

     Jedna z najvýznamnejších zmien v oblasti dane z príjmov je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami do 100 000 eur. Znížená sadzba sa bude uplatňovať už za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

2) Nové podmienky pre odpisovanie hmotného majetku

    Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške, čo znamená väčší priestor pre optimalizáciu. Podmienkou je, aby majetok bol zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom, a aby nešlo o nehnuteľnosť či luxusné automobily. Tento postup je možné uplatniť na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

     Odpisová skupina 0 bude zavedená s účinnosťou od roku 2022. Patriť do nej budú automobily vymedzené ako osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj energie" uvedené "BEV" alebo "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie

3) Zmena podmienok odpočtu daňovej straty

     Zmena podmienok odpočtu daňovej straty sa týka zrušenia rovnomernosti odpočtu straty a predĺženia lehoty na jej odpočet na 5 rokov. V porovnaní s mikrodaňovníkom, ktorý nemá obmedzenie výšky umorovanej daňovej straty, ostatní daňovníci si môžu uplatniť daňovú stratu len do výšky 50 % vyčísleného základu dane, od ktorého je možné odpočet straty uskutočniť

     V prípade mikrodaňovníkov, ktorí nie sú limitovaní odpočtom straty do 50% základu dane, sa tak otvára pomerne veľký priestor pre optimalizáciu daňových povinností v prípade správneho nastavenia umorenia straty. Uvedená zmena bude platiť od roku 2021

     Pre ostatné spoločnosti a živnostníkov sa odpočet podľa nových pravidiel použije prvýkrát na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

4) Zmeny v tvorbe daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými

     Mikrodaňovníci si môžu tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok. Ustanovenie sa prvýkrát uplatní až v roku 2021. To znamená veľkú pomoc hlavne v začiatkoch keď každá neuhradená faktúra môže narobiť začínajúcemu podnikateľovi starosti.