Pripravované legislatívne zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2018

12.10.2017

V legislatívnom procese je niekoľko zmien, ktoré sú zaujímavé pre podnikateľov z pohľadu daní a účtovníctva. Uvedené legislatívne zmeny boli schválené vládou, musia byť ešte schválené parlamentom.

Dan z príjmov právnických osôb a účtovníctvo

 1. Upravenie pravidiel pre superodpočet na výskum a vývoj - superodpočet na výskum a vývoj by sa mal od budúceho roka zvýšiť zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj.

 2. oslobodenie príjmov za poskytnutie licencií (tzv. patent-box ) - jedná sa osobitný daňový režim v dvoch formách a to a) oslobodenie 50 % z licenčných poplatkov plynúcich z patentov, úžitkových vzorov softvéru b) oslobodenie 50 % z výnosov z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor (tzv. vnorené nehmotné aktíva).

 3. Za porušenie účtovných povinností bude možné zrušiť živnostenské oprávnenie - navrhuje sa zaviesť inštitút možnosti podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia za významné porušenie účtovných povinností.

 4. Rozšíri sa definícia závislých osôb pri transferovom oceňovaní - definícia závislej osoby pri transferovom oceňovaní sa významne rozšíri, najmä vplyvom skúseností získaných z praxe po zavedení tuzemského transferového oceňovania.

 5. Zdanenie pri odchode (tzv. exit tax) -sa bude týkať daňovníka (napr. dcérska spoločnosť zahraničnej korporácie) pri presune majetku alebo podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia. Vznikne povinnosť zdaniť ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových ziskov vytvorených v SR, hoci tento zisk ešte nebol v čase odchodu realizovaný (tzv. Exit tax). Na zdanenie pri odchode sa bude v rámci osobitného základu dane aplikovať sadzba 21 %.

 6. rozšírenie definície stálej prevádzkarne

 7. Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti či zmena inštitútu daňového tajomstva - V praxi to bude vyzerať tak, že finančná správa bude interne "známkovať" firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Opatrenie má mať najmä motivačný a preventívny charakter. Reforma daňového tajomstva má prispieť k zvyšovaniu daňovej transparentnosti.

 8. Zníženie sumy za vydávanie záväzného stanoviska - záväzné stanovíská boli veľmi málo využívané. Jedným z dôvodov môže byť ich cena, preto sa FRSR rozhodla presadzovať zníženie ich ceny.

 9. Predlženie doby archivácie účtovných dokladov - firmy budú musieť od budúceho roka archivovať namiesto piatich rokov až desať rokov aj účtovné doklady, účtovné knihy a účtovné záznamy. V súčasnosti sa desaťročná archivačná doba aplikuje iba na účtovné závierky a výkazy vybraných údajov z účtovných závierok.

  DPH

 1. Zrušenie limitu faktúry pri tuzemskom samozdanení tovaru - vroku 2018 sa má limit (5 000 eur a viac) pri dodaní vybraných poľnohospodárskych plodín a pri dodaní vybraných kovov a polotovarov z kovov zrušiť a samozdanenie sa tak bude vzťahovať na všetky dodania uvedených tovarov.

 2. Zmeny v trojstranných obchodoch - podľa doterajšej úpravy platí, že prvý odberateľ nesmie byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH. Úpravou od 1.1.2018 sa stanovuje, že prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa, t. j. nemôže mať sídlo a ani prevádzkareň v členskom štáte druhého odberateľa.

 3. Žiadosť o registráciu a zábezpeka- povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností .

 4. Rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu - Daňový úrad na základe údajov z kontrolného výkazu môže platiteľovi dane vrátiť časť nadmerného odpočtu už pred samotným začatím daňovej kontroly. Naďalej však ostáva zachovaná možnosť preveriť v rámci výkonu daňovej kontroly aj vrátenú časť nadmerného odpočtu